Aprovació de mesures en l'àmbit de la pobresa energètica i del dret a l'habitatge

Última revisió 09-04-2020 11:00
08/04/2020

L’Equip Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament ha elaborat un resum del Reial Decret Llei 11/2020, per tal de facilitar l’accés a la informació en relació als ajuts de lloguer aprovats per fer front a la situació d’emergència provocada per la COVID-19.

El passat dimarts, 31 de març, es va publicar el Reial Decret Llei 11/2020 mitjançant el qual s’adopten noves mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, entre aquestes mesures n'hi ha algunes relatives a l'àmbit de la pobresa energètica i del dret a l'habitatge, aquestes són les principals:

DESNONAMENTS

Segons el Reial Decret llei 11/2020 queden suspesos tots els procediments de  desnonament i de llançament per a les llars vulnerables sense alternativa habitacional.  Un cop aixecat l’estat d’alarma es podrà suspendre extraordinàriament el desnonament per un període màxim de fins a sis mesos a comptar des de l’1 d’Abril  en cas que:

  • La persona arrendatària acrediti vulnerabilitat sobrevinguda com a conseqüència del COVID 19
  • Informe de serveis socials acreditant vulnerabilitat

PRÒRROGA DE CONTRACTES

A partir de l’1 d’abril i fins a dos mesos després de finalitzar l’estat d’alarma es pot aplicar pròrroga extraordinària de sis mesos en contracte de lloguer  sempre que no s’hagi acordat entre les parts una opció contradictòria.

MORATÒRIA DEL DEUTE (NOMÉS EN LLOGUER HABITUAL)

Per aquests casos hi ha dues opcions principals que fan referència a la propietat de l’habitatge:

  • En cas que la propietat sigui d’un gran tenidor (+ de 10 immobles urbans) o d’una empresa o entitat, ja sigui pública o privada i el la persona es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica es podrà sol·licitar l’ajornament del pagament de la renda del lloguer (termini d'un mes a comptar des de l'1 d'abril). La part arrendatària pot:
    • Reduir el lloguer un 50% o prorrogar el pagament en uns terminis acordats sense interessos.
  • En cas que  el propietari sigui un particular es podrà sol·licitar l’ajornament de la renda, però el propietari no està obligat a accedir-hi.   

AVALS PER LA COBERTURA PER COMPTE DE L’ESTAT

El Ministeri de Transports, mobilitat i Agenda Urbana crea una línia d’avals per tal que les entitats bancàries puguin oferir ajuts de finançament per les despeses de lloguer a retornar en sis  anys prorrogables sense cap tipus d’interès.  (import màxim 6 mensualitats)

AJUTS PEL LLOGUER

Concessió d’ajuts de lloguer d’adjudicació directa per l’habitatge habitual per a persones amb problemes transitoris causats per l’impacte socioeconòmic del COVID19. Quantia definida per la Comunitat Autònoma que podrà ser de fins a 900€ (fins al 100% del lloguer).

SUBMINISTRAMENTS

No es podrà suspendre el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua de cap habitatge habitual. El deute de subministrament no generarà interessos fins al final de l’estat d’alarma.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Per a més informació podeu contactar amb la regidoria d'Acció Social mitjançant el telèfon 93 860 72 20.

 

Mesures en matèria d'habitatge
Mesures en matèria d'habitatge