LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt
|
 

Protecció de dades

marc legislatiu

 

La privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt es fonamenta en el marc jurídic següent:

 

 


 

INFORMACIÓ RELATIVA AL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

 

 Qui és el delegat de protecció de dades (DPD)?

 

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades

 

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

 

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

 

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

 

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 

  • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
  • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
  • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

 

 Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD)?

 

  • Correu electrònic: llam.dpd@llicamunt.cat
  • Adreça de contacte: Carrer d'Anselm Clavé, 73, 08186 Lliçà d’Amunt
  • Telèfon: 938415225

 


 

dades al web municipal

 

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través dels diferents formularis, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). 

 

L’Ajuntament de Lliçà d'Amunt utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Ajuntament de Lliçà d’Amunt
C. d’Anselm Clavé, 73, Lliçà d’Amunt - 08186
93 841 52 25

 

DADES DE CONTACTE DEL
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

 

llam.dpd@llicamunt.cat
C. d’Anselm Clavé, 73, Lliçà d’Amunt - 08186
93 841 52 25

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Gestió i tramitació de la seva sol·licitud.

 

LEGITIMACIÓ

 

Missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics

 

DESTINATARIS

 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que sigui obligació legal.

 

DRETS DE LES PERSONES

 

Podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les vostres dades, presentant instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. d’Anselm Clavé, 73, Lliçà d’Amunt - 08186), o en línia a la secció de tràmits del web municipal:www.llicamunt.cat

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric.
RECLAMACIÓ

 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions

 


INFORMACIÓ ADICIONAL

 

Podeu ampliar la informació a l’apartat de protecció de dades del web municipal.

 

 


 

drets DE LES PERSONES INTERESSADES

 

Podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les vostres dades, presentant instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. d’Anselm Clavé, 73, 08186, Lliçà d’Amunt), o en línia a través de la plataforma de tramitació e-TRAM. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

 

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 

  • PRESENCIALMENT: Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.
  • EN LÍNIA: També es poden exercir aquests drets de forma telemàtica a través de la plataforma de tramitació e-TRAM

 


 

Registre d'activitats del tractament

 

Aquest registre recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt:

 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75