Estadístiques de tramitació 2019

 

L’Ajuntament disposa de dos canals d’entrada de sol·licituds: la via telemàtica a través de la plataforma e-TRAM, de tramitació en línia del web municipal, i la via presencial a través de l’OAC.

Durant el 2019 es van registrar un total de 14.328 entrades de documentació, que engloba tot el ventall de tràmits que la ciutadania, les empreses i altres ens realitzen amb la Corporació local.

El gràfic següent presenta una divisió de les sol·licituds presentades al 2019 segons el seu contingut temàtic:

 

D’aquest total, 7.468 entrades corresponen a tràmits telemàtics: notificacions d’altres ens per EACAT, factures per e-FACT i tràmits de la ciutadania per e-TRAM. Aquesta xifra representa el 52,12% del total de tràmits efectuats el passat any.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analitzem únicament els tràmits de la ciutadania amb l’Ajuntament, durant el 2019 es van registrar un total de 2.022 sol·licituds a través de la plataforma e-TRAM.

D'aquest total es van tramitar 1.618; 112 figuren com a denegades per errors tècnics de la plataforma de gestió, la major part per duplicitat d'entrades i problemes en la descàrrega de documents; per últim 292 sol·licituds estan pendents de tramitar, algunes perquè s'ha fet la tramitació i no el tancament definitiu a l'aplicatiu, altres perquè són gestions que impliquen una major elaboració, més dificultat en la recerca de la informació o, en molts casos, formen part d'expedients municipals, que requereixen un termini més llarg de resposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta és la classificació segons el tipus de tràmit:

Instàncies genèriques: 1783

Queixes i suggeriments: 8

Volants de convivència històric:11

Volant d’empadronament actual: 46

Volants de convivència actual: 29

Volants d’empadronament històric:15

Denúncia per l’incompliment de la disciplina ambiental: 6

Comunicació d’obres exemptes de llicència: 37

Consulta prèvia de classificació de l’activitat: 13

Ús d’equipaments municipals: 23

Sol·licitud d’accés a la informació pública: 5

Certificat d’antiguitat i legalitat: 1

Comunicació de canvi de titularitat d’activitat: 6

Comunicació prèvia ambiental municipal: 1

Comunicació prèvia d’obertura: 9

Còpia de compulses de documents Municipals: 5

Denúncia disciplina urbanística: 1

Llicència Ambiental: 1

Recollida de contenidors de recollida selectiva: 2

Recollida de trastos i mobles vells: 7

Sol·licitud de subvenció per a Entitats: 7

Sol·licitud informe previ en matèria de incendi: 4

Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats: 2

Del total de sol·licituds que entren telemàticament pet l'e-TRAM el 88,2% són instàncies genèriques. Aquest nombre és molt elevat pel fet que el ciutadà mitjançant la instància pot sol·licitar qualsevol tràmit sense la necessitat de presentar una sol·licitud especifica.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2020 13:17