L'Ajuntament implementa mesures econòmiques urgents per fer front a l'impacte del coronavirus en les PIMES

Última revisió 23-04-2020 16:17
23/04/2020

L’Ajuntament, a través de la regidoria de Promoció econòmica, ha creat un servei d'atenció a la petita i mitjana empresa per fer front a la crisi provocada pel Coronavirus. Aquest servei assessora sobre les mesures i línies d'ajut per a empreses i treballadors autònoms que s’estan implantant a nivell local, autonòmic i estatal.

Entre les mesures econòmiques adoptades a nivell local per fer front a l’impacte que el coronavirus està tenint en les pimes i els autònoms, destaca la reducció d’algunes taxes pels dies que no es pugui exercir l’activitat amb motiu de les mesures preventives. Aquestes mesures s’afegeixen a les anunciades a nivell autonòmic i estatal, perquè les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus no siguin tan dramàtiques. Les iniciatives adoptades han estat consensuades i elaborades conjuntament amb els partits polítics representats a l’Ajuntament.

Podeu contactar amb el servei local d’atenció a les PIMES a través del telèfon 670 089 693 o per correu electrònic llam.promoeco@llicamunt.cat.

Adjuntem un llistat amb mesures locals, autonòmiques i estatats per les PIMES afectades econòmicament pel coronavirus.

A nivell local

Suspensió de la taxa per parades, espectacles i atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants. D’aplicació a les terrasses dels bars i a les parades del mercat setmanal:

 • Pel que fa a les terrasses i als remolcs-xurreries, aquestes autoritzacions es paguen per avançat a l’hora de donar l’autorització, per aquest motiu quedarà suspès el termini de l’autorització, que es reiniciarà quan finalitzi el període d’alarma.
 • Així mateix, pel que fa al Mercat Setmanal, s’ha suspès la liquidació del segon trimestre i no es liquidarà la part proporcional fins que no finalitzi el període d’alarma (reduint-la  pels dies que no es pugui exercir l’activitat amb motiu de les mesures preventives).

Suspensió dels contractes d’ocupació via pública:

 • El pagament s’ha fet per avançat a principis d’any (900 euros IVA exclòs), es compensarà en la mateixa proporció que el tancament de l’activitat i el mes posterior amb el de l’any vinent.

Ajornament del pagament del preu del lloguer dels locals del Mercat Municipal de Ca l’Artigues propietat de l'Empresa Municipal d’Obres (EMO), del carrer Matarranya:

 • Sempre i quan el tancament de l’activitat comercial vingui donat per la declaració de l’estat d’alarma. Aquests arrendaments quedaran ajornats fins que s’aixequi l’estat d’alarma. L’ajornament quedarà acordat sobre els següents preus: Local 1 i 2 per valor de 796,92 euros, local 4 per valor de 316,85 euros, local 7 per valor de 425,25 euros.

A nivell autonòmic

Prestació econòmica de fins a 2.000€ per persones treballadores autònomes:

 • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa a partir de l’1 d’abril un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
 • Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
 • L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.
 • El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.
 • Tramitació: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

A nivell estatal

Ajornament en el pagament d’impostos i canvis en la fiscalitat:

 • S’amplia un mes el termini, fins el 30 de maig (nova data), de pagament d'impostos tant a les pimes com a treballadors autònoms, pel que fa a l'IVA, l'IRPF i el fraccionament de l'impost de societats, sempre que la facturació anual sigui inferior als 600.000 euros.
 • Per aquells autònoms que no hagin renunciat a l’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls), no computaran com a dies d’exercici de l’activitat els dies naturals en els que hagi estat declarat l’estat d’alarma en el corresponent trimestre. Aquest criteri també serà d’aplicació pel règim especial simplificat d’IVA. Es preveu que aquells autònoms que sí hagin fet renúncia a l’estimació objectiva podran revocar-la excepcionalment durant el 2021.
 • Pel que fa a l’Impost de Societats, amb el RDLL 15/2020 s’habilita una opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats a través de la presentació del primer pagament fins el 20 de maig per empreses amb una facturació inferior a 600.000 euros, així com a través de la presentació del segon pagament fraccionat en els 20 primers dies naturals del mes d’octubre de 2020 per empreses amb un import net de la xifra de negoci d’entre 600.000 i 6.000.000 d’euros.
 • Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

Prestació extraordinària per cessament d’activitat:

 • Des del 14 de març i en el termini d’un mes o fins que finalitzi l’Estat d’Alarma, els autònom (tant persones físiques com societaris) que hagin vist paralitzada la seva activitat o com a mínim minvada en un 75% la seva facturació, podran ésser beneficiaris d’aquesta prestació sempre que estiguessin d’alta al RETA durant mínim 12 mesos i en la data en què es va declarar l’Estat d’Alarma, així com al corrent dels pagaments amb la Seguretat Social. No caldrà cursar la baixa en Hisenda ni Seguretat Social per ésser beneficiari.
 • Estaran exempts de pagar les cotitzacions i a més rebran una prestació equivalent al 70% de la base reguladora (661€ amb la base de cotització mínima). Durarà un mes, prorrogable, i es cobrarà a mes vençut.
 • Tramitació: http://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html

Moratòria del lloguer d’ús diferent al de l’habitatge

 • S’habilita una moratòria automàtica en el pagament del lloguer durant el període de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, així com les mensualitats següents sense superar el límit de quatre mesos, sempre que l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor.
 • L’aplaçament s’ha de sol·licitar en el termini màxim d’un mes des de la publicació del nou RDLL 15/2020 (22/04/2020), i es realitzarà a través del fraccionament de les quotes en un termini de dos anys.
 • En el cas de petits arrendadors es podrà sol·licitar també l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament de la renda sempre que no hi hagi hagut aplaçament o rebaixa previs a través d’acord entre les parts. La fiança també es podrà utilitzar pel pagament total o parcial d’una mensualitat (amb el compromís de reposició de la mateixa en el termini d’un any).
 • Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

L’aïllament com a accident de treball:

 • Amb l’entrada del nou Reial Decret-llei, les persones treballadores autònomes en aïllament preventiu per coronavirus es consideraran en situació de baixa laboral per accident de treball i no per malaltia comuna. Això suposa un 15% més de prestació i el cobrament des del primer dia en comptes del quart.
 • Tramitació: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

Ajornament de deutes tributaris per PIMES i autònoms:

 • Es concedirà l’ajornament de deutes tributaris corresponents a IVA, IRPF i pagaments fraccionats de l’Impost de Societats, corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin com a termini de presentació i ingrés des del 12 de març i fins el 30 de maig de 2020.
 • Queden excloses d’aquestes mesures les empreses que hagin tingut un volum d’operacions superior a 6.010.121,04€ en l’any 2019.
 • El termini d’ajornament serà de 6 mesos i no es meritaran interessos durant els 3 primers mesos d’aplaçament.
 • Tramitació: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuestos/Impuestos.shtml
 • NOTA: Tot i que es presenta pels procediments habituals, caldrà marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19” a l’hora de presentar la sol·licitud.

Flexibilització dels Expedients de regulació temporal d’Ocupació (ERTO):

 • Els terminis per als ERTOs s’agilitzaran i s’hauran de resoldre en, com a màxim set dies. Les empreses que vulguin aplicar-lo durant la crisi del coronavirus hauran de presentar un informe en què especifiquin les mesures que hagin perjudicat la seva activitat (alt grau d’absentisme que impedeixi la continuïtat de l’activitat empresarial com a conseqüència del coronavirus o paralització de la mateixa per risc greu i imminent de contagi). Es redueix de 15 a 7 dies el termini de consultes amb els representants dels treballadors o la comissió de representants.
 • Amb el nou RDLL 15/2020, s’amplia l’àmbit d’aplicació per causa de força major per cobrir reduccions significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials que també s’han vist afectats per les mesures de reducció de la mobilitat i han vist minvats els seus ingressos.
 • Tots els treballadors afectats tindran dret a rebre la prestació d’atur, encara que no hagin cotitzat suficientment. El temps durant el quan hagin de rebre aquesta prestació no se’ls descomptarà.
 • L’aplicació d’un ERTO exonerarà l’empresari de pagar les quotes a la Seguretat Social mentre duri l’expedient.
 • Tramitació: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio

Línia d’avals de garanties públiques:

 • Els avals públics, de fins a 100.000€, es realitzaran a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i serviran tant per cobrir la renovació de préstecs existents com per aconseguir noves línies de finançament concedides per entitats bancàries per fer front als efectes negatius ocasionats pel coronavirus, ja sigui pel pagament de factures com per necessitats de material o tresoreria de les empreses.
 • Tramitació: https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico

Altres

A nivell sectorial també s’han publicat altres tipus d’ajuts i mesures específiques, per més informació contacteu directament amb l’àrea de Promoció Econòmica a llam.promoeco@llicamunt.cat o al telèfon 670 089 693.

Normativa

Servei d'atenció a la petita i mitjana empresa
Servei d'atenció a la petita i mitjana empresa

Vídeos

Ajuts Locals

Ajuts autonòmics

Ajuts estatals