Ordenances Fiscals


En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Ordenança IBI

Impost construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal vehicles

Plusvàlua

Taxa escombraries

Taxa serveis intervenció administrativa

Entrades vehicles i aparcament, càrrega i descàrrega

Ordenança circulació

Taxa escola bressol

Ordenança documents administratius

Servei de clavegueram - escomesa

Manteniment, neteja i conservació xarxa de sanejament

Llicència autotaxi i vehicles lloguer

Preus casal gent gran

Preus cases de banys, piscines...

Ordenança preus instal·lacions esportives

Taxa per parades

Transport urbà (pensionistes)

Retirada i immobilització vehicles

Ocupació subsòl, sòl i volada

Ocupació terrenys d'ús públic mercaderies, materials construcció...

Inspecció d'eines, instal·lacions i establiments industrials i comercials

Contribucions especials

Serveis vigilància i altres per espectacles i grans transports

Ús escut municipal

Taxa aigua

Comprovació grau d'alcohol, estupefaents...

Ordenança IAE

Taxa llicències

Preu públic SAD

Taxa cementiri

Ordenança preus públics

Taxa animals de companyia

Taxa aprofitament especial empreses

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-05-2018 13:02