Retribucions càrrecs electes

Nom Càrrec Dedicació Sou (brut anual)
Ignasi Simón Ortoll Alcalde Exclusiva 50.000 €
Jordi Juárez Heredia 1r Tinent d'Alcalde Parcial (24 hores setmanals) 24.000 €
Mariona Pedrerol Villarroya Regidora Parcial (20 hores setmanals) 20.000 €
Lourdes Estéfano Orozco Regidora Parcial (16 hores setmanals) 16.000 €
Albert Iglesias Boza Regidor Parcial (24 hores setmanals) 24.000 €
Fran Sánchez Castilla Regidor Parcial (28 hores setmanals) 28.000 €
Manel Busquets Mateu 3r Tinent d'Alcalde Parcial (30 hores setmanals) 30.000 €
Antonio Polo Lama 2n Tinent d'Alcalde Parcial (23 hores setmanals) 23.000 €
Yolande Rabault Regidora Parcial (18 hores setmanals) 18.000 €

 

La resta de membres que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran pel dret d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 100 euros per sessió.

El Ple extraordinari de 29 d'octubre de 2015 va acordar que: els membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial i ostenten una representació de l'Ajuntament en un altre organisme, rebran, prèvia justificació, per assistència a reunions d'aquests organismes la quantitat de 100 euros per sessió, sempre i quan no rebin cap tipus de compensació econòmica per part de l'altre organisme.

S'estableix per als grups polítics municipals, les següents assignacions:

  • Per a cada grup: 400 euros cada mes.
  • Per a cada regidor: 120 euros cada mes.

Anterior legislatura

Retribucions dels membres de la Corporació legislatura 2011-2015

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-10-2018 14:25