Ajuts a entitats per valor de prop de 43 mil euros

Última revisió 28-10-2022 09:35
24/10/2022

L’Ajuntament ha atorgat subvencions a les entitats del municipi que s’han acollit a les convocatòries d’ajuts d’enguany de les diferents regidories per a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social.

En un primer acord, la Junta de Govern Local del passat 9 de maig va aprovar la concessió dels ajuts de les entitats locals d’àmbit cultural, d’educació, d’acció social, i d’esports. I, en un segon acord aprovat el passat 16 de maig, es van aprovar els ajuts de les convocatòries
de joventut, gent gran i locals socials (barris). La convocatòria de centres cívics es va declarar deserta en no haver rebut cap sol·licitud dins el termini establert.

En total, l’Ajuntament els ha atorgat ajuts per un valor total de 42.917,19€, amb els imports següents per convocatòria:
Cultura:

  • Línia 1. Festes de barri: 5.088,37€
  • Línia 2. Activitats d’interès cultural al propi municipi: 21.450,26€
  • Línia 3. Participació a la Festa de Carnestoltes: 250€
  • Línia 5. Desplaçament en activitats que promoguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local: 2.969,56€

Esports:

  • Línia 1. Esdeveniments i actes esportius puntuals: 8.500€

Joventut:

  • Projectes per a la cohesió social, emancipació i participació dels joves del municipi: 900€

Educació:

  • Adquisició de material educatiu per a l’alumnat de les Escoles bressol municipals: 1.000€

Acció Social:

  • Projectes per al foment de la igualtat d’oportunitats d’homes-dones o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i sabers femenins: 550€

Gent Gran:

  • Projectes per a la participació de la gent gran del municipi en els diferents àmbits de la vida ciutadana: 1.209€

Locals socials:

  • Projectes i activitats als locals socials: 1.000€

Els ajuts es pagaran un cop les entitats presentin la preceptiva justificació.

En les convocatòries de cultura línies 1, 2 i 5, d’esports i joventut es va fer un primer pagament del 50% de l’ajut al mes de juny.

Totes les entitats que han rebut un ajut econòmic per al desenvolupament de les seves activitats han de fer el tràmit de justificació de l’ajut, que poden presentar un cop realitzin l’activitat subvencionada.

El termini màxim per justificar ve indicat en cada convocatòria i és fins al 31 d’octubre en les convocatòries de cultura línies 1, 2 i 5, d’acció social -dona i d’esports; fins al 15 de novembre en la convocatòria d’educació; i fins al 30 de novembre en les altres, tret de les excepcions indicades a les convocatòries corresponents. Per fer-ho cal omplir els formularis a l’efecte amb les dades requerides i presentar-los telemàticament a través de la web municipal.

Ajuts a entitats 2022
Ajuts a entitats 2022