Informació sobre la Seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

  • La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Lliça d’Amunt
  • L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic. Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

Seu Electrònica
URL: http://www.llicamunt.cat/seu_electronica.
Emès per a: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)


Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=106&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)


Tramitació electrònica

URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=060

Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=101
Emès per a: Sociedad de explotación de redes electrónicas y servicios
Emès per: ips Certification Authority
Tipus certificat: ipsCA Level 1 CA


Tauler d'edictes electrònic: e-TAULER
URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=810750006
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Segell electrònic (CDANM-1)


Servei de notificacions electròniques: e-NOTUM
URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=810750006&codiDepartament=810750006
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Segell electrònic (CDANM-1)


Eines de validació de certificats


Calendari de dies inhàbils

Any: 2022

Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2022

Festes locals:

  • 7 de gener 
  • 9 de setembre

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-01-2022 08:57