Informació sobre la Seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

  • La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Lliça d’Amunt
  • L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic. Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. El sistema d'identificació Cl@ve
  4. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

Web de Lliçà d'Amunt
URL: https://www.llicamunt.cat/
Emès per a: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Emès per: USERTrust RSA Certification Authority
Tipus certificat:


Seu Electrònica
URL: https://www.llicamunt.cat/seu-electronica
Emès per a: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)


Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=106&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)


Tramitació electrònica

URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=060

Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=101
Emès per a: Sociedad de explotación de redes electrónicas y servicios
Emès per: ips Certification Authority
Tipus certificat: ipsCA Level 1 CA


Tauler d'edictes electrònic: e-TAULER
URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=810750006
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Segell electrònic (CDANM-1)


Servei de notificacions electròniques: e-NOTUM
URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=810750006&codiDepartament=810750006
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Segell electrònic (CDANM-1)


Eines de validació de certificats


Calendari de dies inhàbils

Any: 2022

Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2022

Festes locals:

  • 7 de gener 
  • 9 de setembre

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-02-2022 14:22