Obligatori l'ús de mascareta en espais públics

Última revisió 21-05-2020 16:05
20/05/2020

L’Estat regula l’ús obligatori de màscara per part de la població durant la situació de crisi sanitària en espais tancats oberts al públic i al carrer, quan no sigui possible garantir la distància de seguretat.

Una ordre publicada al BOE d’avui regula l'ús obligatori de màscara per part de la població de 6 anys en endavant, en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres. Les màscares hauran de ser preferentment les higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca.

L'obligació no serà exigible en el cas de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de màscara (persones en les quals l'ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització). Tampoc será exigible per al desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara, o per causa de força major o situació de necessitat.

L’ordre, que entra en vigor demà, es mantindrà durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. 

Imatge informativa ús mascareta
Imatge informativa ús mascareta